نوازشریف در راه کشورهای آسیای مرکزی/پروژه «کاسا 1000» همچنان در ابهام