تاکید رییس مجلس بر ایجاد چرخه مطلوب اقتصادی در حوزه نشر