كميته داوران از نظر قانوني به بحث GPS‌ها رسيدگی می‌كند/ بدون تاييديه داور همراه داشتن هيچ وسيله‌ای م