نشست مشترک مراکز پژوهش پارلمانی ایران و کره / عکس: سمیرا شریعتمداری