حیوان وقتی رام نباشد لگد می‌زند/ روشن به هر کسی که مخالفش بوده حمله کرده