اصلی‌ترین کار شورایاران ایفای نقش در جنگ فرهنگی است