چاپ يک کتاب بعد از 24 سال/ اثر تازه اي از مهرداد بهار منتشر شد