ضرورت تأمین حداقل‌های مورد نیاز پروژه مصلای شهر دورود‌