حجی زواره فردا در نخستین گام به مصاف الجزایر می‌رود