چاپ یک کتاب بعد از 24 سال/ اثر تازه ای از مهرداد بهار منتشر شد