پنجمین جشنواره فاوا فرصتی برای ترویج سواد دیجیتالی است