عابدینی: مبلغ پرداختی اسپانسر سازمان لیگ ۱.۵ برابر بیشتر از اسپانسر قبلی است