دیپلماسی رسانه‌ای مذاکرات در مدت باقیمانده چگونه باشد؟