تشییع پیکر شهید ستوانیکم جواد مرادی / عکس: دامون پورنعمتی