امیر عابدینی: اسپانسر نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت کرده است