اوضاع جهانی و منطقه ای نیازمند همدلی و همزبانی است