واحدهاي توليدي متخلف آجر به مراجع قضايي لرستان معرفي شدند