نشست مبانی نظری حق بر امنیت در اندیشه امام خمینی برگزار شد