انصاری از پیگیری اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات خبر داد