دکتر مقدم: دستگاه های فرهنگی به تبیین منظومه فکری امام کمک کنند