875میلیون دانش آموز دنیا در مواجه با بلایای طبیعی هستند