هواشناسی: بارش های پراکنده در ارتفاعات تهران ادامه می یابد