اولین واکنش دولت به انتقادات از بخشنامه ممنوعیت گرانی/ دستور نبود، تذکر بود