سیل و تگرگ 27 میلیارد ریال به بخش کشاورزی شیروان خسارت زد