نمایشگاه آثار مقام معظم رهبری در مدارس علمیه اصفهان برپا می شود