حجامت با طبع 90 درصد از مردم استان سمنان سازگار است