عکس: صالحی در بیمارستان/ همسر صالحی: مردم دعا کنند