بازي «سفرجنجالي» با محوريت سبک زندگي اسلامي در راه است