اشغال ۸۵ درصد خاک فلسطین توسط رژیم اسرائیل/شهادت ۱۵ هزار فلسطینی در روز اشغال