اجازه تخليه فاضلاب در رودخانه عباس آباد همدان داده نمی شود