مجوز اثر به معنی تایید صلاحیت صاحب اثر نیست/ آثار کمی جمع‌آوری شد