تجمع فضلا و اساتید حوزه استان تهران مقابل دفتر سازمان ملل فردا برگزار می شود