مسعود حجی زواره دومین نماینده تکواندو ایران در مسابقات قهرمانی جهان