دومین همایش علمی روش‌های کاربردی امر به معروف و نهی از منکر برگزار می‌شود