ورایزن با قیمت ۴.۴ میلیارد دلار کمپانی AOL را خواهد خرید