آب شرب همدان آلودگی ندارد/تامین۱۵درصدآب همدان ازرودخانه عباس آباد