کمیته مشترک مدیریت شهری و وزارت بهداشت درباره آب تشکیل شود