اگر درایوهای SSD ها را به مدت یک هفته روشن نکنید داده های آن از بین می رود