امام جمعه غرق آباد: کمیته امداد پل رابط بین محرومان و ثروتمندان است