اعضای اتاق بازرگانی قم برای توسعه اقتصادی استان تلاش کنند