جمع آوري بيش از13 ميليارد ريال زکات در سال 93 در شهرستان بروجرد