واردات مواد اوليه و مصرفي دنداني و هزينه‌هاي دندانپزشکي کاهش مي‌يابد