«گزارش ناخوانده» از سرنوشت تحریم و مذاکره به نمایشگاه کتاب رسید