بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران