نماینده مردم کنگاور: دولتمردان به نیرنگ های دشمن توجه لازم را داشته باشد