آقای مرفاوی!با این همه امکانات چه کاری برای پیکان کرده‌اید؟!