(تصویر) مقایسه واکنش تیموریان و جباری پس از گل خوردن استقلال