رشته‌های دانشگاه جامع علمی کاربرد باید در صورت لزوم بازنگری شوند