انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی با اضافات در نمایشگاه کتاب