نوش ‌آبادی: کسانی که التزامی به قانون نداشته باشند جایی برای فعالیت در نمایشگاه ندارند